Imatge
12 juny 

AMPLIACIÓ D'HORARIS I LÍNIES DE TRANSPORT PÚBLIC

Atès que l’Organització Mundial de la Salut va elevar l'11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
 
El Govern espanyol per mitjà del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
 
Entre les mesures adoptades, l’article 14.2.c), segon paràgraf, del RD 463/2020, deia que el Ministre de Transports, mobilitat i agenda urbana i les autoritats autonòmiques i locals amb competències en matèria de transports podrien establir un percentatge de reducció de serveis en cas que la situació sanitària així ho aconsellés, així com altres condicions específiques de prestació dels mateixos, tenint en compte que s’havia de garantir que els ciutadans puguessin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.
 
El RD 463/2020, en el seu article 14.5, continuava dient que “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública”.
 
D'acord amb el que es regulava en el RD 463/2020, el Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana va dictar successives ordres amb la finalitat de reduir en allò que fos possible la utilització del transport públic, concretament, les ordres:
 
L’Ordre ministerial TMA/230/2020, de 15 de març, per mitjà de la qual es concretava l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis públics de la seva titularitat, i respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat,
 
L’Ordre ministerial TMA/273/2020, de 23 de març, per mitjà de la qual es dictaven instruccions sobre reducció del servei de transport de viatgers,
 
L’Ordre ministerial TMA/306/2020, de 30 de març, per mitjà de la qual es dictaven noves disposicions per a la reducció del transport durant la vigència del RDL 10/2020, que s'afegeix a les aprovades a partir del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i en l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de març.
 
A partir del que disposaven aquestes ordres ministerials, el Consell Insular de Menorca, per mitjà de Decrets de Presidència 79/2020, 87/2020 i 91/2020, de 18 i 27 de març, i de 3 d'abril respectivament, va aprovar la reducció de les expedicions del transport públic regular en autobús  en totes les línies de Menorca, tenint en compte el que regulaven l'article 2.2 de l'ordre TMA/273/2020 (“las autoridades autonómicas y locales procederán a reducir el porcentaje máximo de prestación de los servicios de su competencia, de acuerdo a la evolución de la situación, teniendo en cuenta la necesidad de facilitar el acceso a los puestos de trabajo y servicios básicos de los ciudadanos en sus territorios, sin que se produzcan aglomeraciones”) i les succesives, com la reducció temporal de serveis partir del Reial Decret-llei  10/2020, de 29 de març de 2020, pel que fa al confinament general dels treballadors i de l'Ordre TMA/306/2020, l'objecte de la quall era la reducció dels serveis disponibles per als ciutadans com a màxim als corresponents als caps de setmana, i la de  l'oferta de servei de transport de viatgers el màxim possible d'acord amb el que disposava l'ordre TMA/273/2020, de 24 de març.
 
Finalment, l'ordre TMA/400/2020, de 10 de maig, fixava una sèrie de condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i altres requisits per a garantir una mobilitat segura, que no va tenir conseqüències sobre el transport públic a Menorca en el que respecta al transport públic regular en autobús. 
 
Aquestes reduccions de servei tenen un fort impacte econòmic sobre les empreses que presten el servei de transport regular en autobús, atès que els percentatges de recaptació i de viatgers habituals en els períodes similars d'anys anteriors s'han reduit en percentatges superiors al 90% en les línies que es mantenen operatives.
               
El RDL 8/2020, de 17 de març, modificat pels RDL 11/2020 i 17/2020, estableix mesures en matèria de contractació pública per a paliar les conseqüències del COVID-19.
 
En concret, l'article 34 del RDL 8/2020 diu que “4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y  acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos. La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo."
 
En aquest moment, els serveis de transport regular en autobús han reduit expedicions en totes les línies, i algunes s'han suspès totalment, d'acord amb els annexos que consten en els Decrets de presidència 79/2020, 87/2020 i 91/2020 esmentats abans. La vigència d'aquestes reduccions o supressions de llínies abasta fins el final de l'estat d'alarma, que a dia d'avui està previst que es mantengui fins les 00:00 hores del 21 de juny, segons RD 555/2020, de 5 de juny.
 
Com es recull en el preàmbul de l'ordre TMA/400/2020, la naturalesa imprevisible i dinàmica de l'evolució de la situació de crisi sanitària, aconsellen plantejar un enfocament prudent i gradual de la flexibilització de les mesures adoptades fins el moment. El Pla per a la Transició a la nova normalitat estableix en les seves fases I, II i III la necessitat del restabliment progressiu dels nivels d'oferta de serveis habituals fora del període de l'estat d'alarma.
 
No es considera viable que els serveis de transport,  a prestar a partir del final de la vigència dels actuals acords, que a dia d'avui és dia 21 de juny, coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma, en cas de no decretar-se una novà pròrroga o de modificar els acords encara vigents, s'adaptin al que està previst en els contractes programa prorrogats pels acords de comissió de govern de desembre de 2019 (IB06, IB07 i IB08), amb un increment de serveis respecte als horaris d'hivern que s'adapten a la presència de turistes que multiplicaven la població de l'illa en anys anteriors, i que en el present, no es produirà amb immediatesa, si és que arriba a produir-se, ateses les limitacions per als viatges personals amb finalitat d'oci que continúen vigents.
 
Escoltats els concessionaris, en els contractes IB06, IB07 i IB08, la proposta és la de prestar a partir de dia 15 de juny els serveis que consten en els annexes d’aquesta proposta, amb un número inferior d’expedicions diàries al que seria habitual en aquesta època en anys anteriors, eliminant algunes línies que no resulten operatives en la situació actual, i retardant l’inici d’altres a dia 1 de juliol segons els casos.
 
Aquest fet suposa al mateix temps un increment d'expedicions respecte a les que es van aprovar pels decrets de presidència esmentats abans, números 79, 87 i 91/2020, i posteriorment ratificats per la comissió de govern de maig , però una reducció respecte al que estava previst en els respectius contractes d’adjudicació i contractes programa.
 
El fet que l'evolució de la pandèmia és imprevisible, i la necessitat de donar una resposta ràpida a la demanda que es pugui produir en cas de recuperació ràpida de la normalitat, que per una banda ha de ser suficient per evitar aglomeracions de viatgers en els vehicles, i per l'altra ha de garantir que les empreses podran adaptar els seus recursos i nivell de despeses a la demanda existent, evitant la destinació de recursos innecessaris que posin en perill la seva viabilitat econòmica, i en conseqüència, tot el sistema de transport en autobús de l'illa, aconsella que la resolució que s'adopti sigui flexible en el que respecta als canvis en número d'expedicions a realitzar, tan a l'alçada com a la baixa, i que aquestes es puguin adaptar en un tant per cent raonable a la situació en funció de l'evolució que es produeixi, sense superar en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.
 
Atès que la present proposta compte amb el vist-i-plau tècnic del Servei de Transports del CIM.
 
Atès que degut a la celeritat dels esdeveniments i en especial a la necessitat de adaptar-se a les decisions respecte a l'estat d'alarma que es prenen per part del Govern de l'estat amb una periodicitat quinzenal, no és possible portar aquestes modificacions a aprovació de l'òrgan competent en la modificació de contractes de durada superior a quatre anys, que és la Comissió de govern del CIM i que té un calendari de reunions mensual, s'eleva la present proposta a la Presidència del Consell insular de Menorca, amb la condició que sigui posteriorment convalidada per l'esmentat òrgan competent.
 
Atès l’establert en al Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera i, de conformitat amb el procediment establert en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
D’acord amb les competències desplegades per mitjà del Decret de Presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol,
 
D’acord amb l’establert a l’article 34.1.i de la Llei  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE HA ADOPTAT L’ACORD SEGÜENT:
 
PRIMER. Deixar sense efecte, a partir del dia 15 de juny de 2020, els Decrets de Presidència números 79/2020, 87/2020 i 91/2020, de 18 i 27 de març, i de 3 d'abril respectivament, sobre supressió de línies i reducció d'expedicions amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.
 
SEGON.  Autoritzar a partir del 15 de juny i en dates posteriors segons el calendari que s'adjunta com annex, la suspensió d'algunes línies i la reducció del número d’expedicions previstes en els Acords de Comissió de Govern de desembre de 2019, de pròrroga dels contractes dels serveis regulars de transport en autobús d'ús general de l'illa de Menorca, en les línies de transport de les concessions IB-06, IB-07, IB-08, d’acord amb els annexes a la present proposta.
TERCER. Autoritzar que les expedicions previstes en els annexes d’aquesta proposta puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o reducció de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al Consell Insular aquestes modificacions indicant a partir de quin dia les vol fer efectives, tenint en compte que en qualsevol cas la comunicació haurà de ser amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’efectivitat prevista i que en qualsevol cas aquesta administració, previ el corresponent informe del servei, les haurà d’autoritzar o també podrà prohibir-les en cas de considerar-les injustificades.
 
QUART. Establir que per a les modificacions previstes en el punt segon, tant a la baixa en tots els casos, com a l'alça quan es tracti d'expedicions subvencionades,  no podran superar en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari previst abans de la declaració de l'estat d'alarma, i hauran de ser autoritzades pel servei de transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.
 
CINQUÈ. Establir que pel que fa a les compensacions i pagaments a compte, no canvien les clàusules dels contractes a risc i ventura o dels contractes programa actualment vigents, equiparant-se la reducció de serveis establerta conforme l'assenyalat anteriorment amb una disminució d'usuaris de les línies a efectes de la corresponent liquidació.
 
SISÈ. Traslladar el present acord a l’òrgan competent de la Comunitat autònoma d’acord amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre  TMA/230/2020, de 15 de març, per mitjà de la qual es concreta l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis públics de la seva titularitat.
 
SETÈ. Establir que les presents mesures seran vigents a partir del calendari que es fa constar en els corresponents annexes, i que la vigència d'aquesta nova reducció del número d'expedicions abastarà fins el 31 de juliol de 2020, podent ser prorrogat per resolució expressa, respectant les limitacions que el propi calendari de les concessions estableix.
 
VUITÈ. Establir que el present acord haurà de ser convalidat a la major brevetat possible per la Comissió de Govern, òrgan competent per delegació del Ple per a la modificació de contractes de durada superior a quatre anys.
 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL DECRET.

 

IB- 06

 

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa TMSA Transporte Regular, SL, durant la vigència del present acord, seran les que consten a continuació:

 

SERVEIS OPERATIUS:

A partir del 15 de juny de 2020

SORTIDES

 

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L01

MAÓ-CIUTADELLA

20

8

8

L02

MAÓ-ES CASTELL

16

16

11

L03

MAÓ-SANT LLUÍS

17

17

13

L21

MAÓ-SANT CLIMENT

7

7

5

L31

MAÓ-CALA EN PORTER

6 A / 5 T

5

0

L32

MAÓ-SON BOU

8

8

6

L51

MAÓ-CALA GALDANA

2

2

2

L52

CIUTADELLA-CALA GALDANA

3 A / 4 T

3 A / 4 T

3

L53

FERRERIES-CALA GALDANA

11

11

9

L71

MAÓ-SANT TOMÀS

6

6

4

L72

CIUTADELLA-SANT TOMÀS

6

6

4

L91

MAÓ-ALCALFAR-S’ALGAR

4

4

4

L92

MAÓ-PUNTA PRIMA

9

9

6

L93

MAÓ-BINIBÈQUER

3

3

3

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L01

MAÓ-CIUTADELLA

20

8

8

L02

MAÓ-ES CASTELL

16

16

11

L03

MAÓ-SANT LLUÍS

17

17

13

L21

MAÓ-SANT CLIMENT

7

7

5

L31

MAÓ-CALA EN PORTER

6 A / 5 T

5

0

L32

MAÓ-SON BOU

8

8

6

L51

MAÓ-CALA GALDANA

2

2

2

L52

CIUTADELLA-CALA GALDANA

3 A / 4 T

3 A / 4 T

3

L53

FERRERIES-CALA GALDANA

11

11

9

L71

MAÓ-SANT TOMÀS

6

6

4

L72

CIUTADELLA-SANT TOMÀS

6

6

4

L91

MAÓ-ALCALFAR-S’ALGAR

4

4

4

L92

MAÓ-PUNTA PRIMA

9

9

6

L93

MAÓ-BINIBÈQUER

3

3

3

 

SERVEIS NO OPERATIUS:

 

LÍNIA

TRAJECTE

L14

MAÓ-CIUTADELLA BUS EXPRÉS

L18

LLANÇADORA BINTAUFA

L22

MAÓ-ES CANUTELLS

L24

MAÓ-SA MESQUIDA

L25

MAÓ-TREBALÚGER

L33

CALA’N PORTER-ALAIOR

L36

CIUTADELLA-SON BOU

L54

ES MIGJORN GRAN - FERRERIES

L73

MAÓ-ES MIGJORN GRAN

L75

ES MIGJORN GRAN-ES MERCADAL

L90

BUS NIT

L94

MAÓ-BINISSAFÚLLER

 

 

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.

 

ANNEX II

 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL PRESENT DECRET.

IB-07

 

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa Torres Allès Autocares SLU, durant la vigència del present acord, seran les que consten a continuació:

 

IB- 07

A partir del 15 de juny de 2020

 

- L60 Bus Ciutadella: Sortida Pl. Pins 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00

Diumenges i festius sense servei

- L61 Ciutadella-Cala en Blanes: Sortida Pl. Pins 7:00* - 8:15 - 10:30 - 13:00- 15:00* - 17:00 - 18:00- 20:00*

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

- L64 Ciutadella- Caleta- Cala Blanca-Santandria (per Cala en Bosc): Sortida Pl. Pins 7:40* - 9:30 - 12:00 - 14:00-15:00* - 16:00- 19:00

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

- L65 Ciutadella-Cala Blanca-Cala en Bosc: Sortida Pl. Pins 7:40* - 9:30- 12:00 14:00 15.00*- 16:00- 19:00

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.

 

ANNEX III

 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL PRESENT DECRET.

IB 08

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa Valentín Roca Triay, SL, durant la vigència del present acord, seran les següents:

 

A PARTIR 15 DE JUNY

 

L23

 

Maó – es Grau .

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L23

MAÓ-ES GRAU-MAÓ

4

4

4

 

 

L41

 

Maó-Arenal den Castell-Son Parc-Cala Tirant-Fornells

es Mercadal-Cala Tirant-Fornells-Son Parc-Arenal den Castell

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DIL A DIV

DISSABTES

FESTIUS

L41

MAÓ-FORNELLS-MAÓ

3

3

2

L41

MAÓ-ARENAL DEN CASTELL-MAÓ

3

3

2

L41

MAÓ-SON PARC

1

1

0

L41

MAÓ-CALA TIRANT

3

3

0

L41

FORNELLS - ARENAL DEN CASTELL

2

2

2

L41

ARENAL DEN CASTELL-FORNELLS

3

3

2

L41

FORNELLS -SON PARC-FORNELLS

1

1

0

L41

FORNELLS-CALA TIRANT

3

3

0

L41

CALA TIRANT-FORNELLS

4

4

0

L41

FORNELLS-ES MERCADAL

4

4

2

L41

ES MERCADAL-FORNELLS

3

3

2

L41

ES MERCADAL-SON PARC-ES MERCADAL

1

1

0

L41

ES MERCADAL-ARENAL DEN CASTELL-ES MERCADAL

3

3

2

L41

ES MERCADAL-CALA TIRANT-ES MERCADAL

4

4

0

L41

CALA TIRANT-ARENAL DEN CASTELL

2

2

0

L41

ARENAL DEN CASTELL-CALA TIRANT

3

3

0

L41

CALA TIRANT-SON PARC-CALA TIRANT

1

1

0

 

 

L44.

Alaior – Addaia - Na Macaret – Punta Grossa (Arenal den Castell)

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DIL A DIV

DISSABTES

FESTIUS

L44

ALAIOR-ADDAIA-NA MACARET-PUNTA GROSSA

4

3

0

L44

PUNTA GROSSA-NA MACARET-ADDAIA-ALAIOR

3

2

0

 

 

L45.

 

Fornells - es Mercadal. Línia suspesa en tant no hi ha classes presencials als centres d'ensenyament.

 

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL

 

L43.

 

Maó – Favàritx: Es suspèn el servei entre l'1 i el 30 DE JUNY

A partir de l’1 de juliol, 6 expedicions diàries

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L43

MAÓ-FAVÀRITX-MAÓ

6

6

6

 

 

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa referides a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.
Més informació AQUÍ

 

   
 
Imatges relacionades


Enllaços relacionats
LÍNIES D'AUTOBÚS


MOU-T Menorca és el nou portal de la Conselleria de Mobilitat del Consell Insular dissenyat per oferir a l’usuari tota la informació sobre carreteres i busos de Menorca. Un únic espai on trobar tot el que necessites saber per moure’t per l’illa.      
cime biosferamenorca menorca
autosfornells tmsa bus.e-torres


Copyright © 2018 – Consell Insular de Menorca
Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir