Transport públic a Menorca

El Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca vol donar a conèixer les següents consideracions en relació al transport públic de Menorca:

En primer lloc, el CIM només subvenciona aquelles línies que s’hagin considerat necessàries amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. En el present cas el contracte es va adjudicar l’any 1997, i és comprensible que al llarg d’aquests anys s’hagin fet paleses altres necessitats que no es van tenir en compte en el moment de l’adjudicació.

En segon lloc, el CIM, que ha de vetllar per l’interès públic, la vertebració territorial, el foment de la mobilitat sostenible, la seguretat, la descongestió, el medi ambient, el dret al transport dels col·lectius més desfavorits o sense altre possibilitat de moure’s, no pot imposar a les empreses concessionàries del transport noves condicions de prestació que impliquin pèrdues econòmiques i que posin en risc la seva viabilitat, sense compensar-la d’acord amb el que normativament està previst.

Les concessions adjudicades a finals dels anys noranta a l’illa de Menorca, no contemplaven el suport econòmic de l’administració a les empreses per sostenir línies que es demostressin deficitàries, deixant en mans de les empreses concessionàries la prestació dels serveis seguint criteris estrictament empresarials, excepte per la imposició del calendari i d’un mínim d’expedicions, entre d’altres obligacions.

A part d’aquest mínim d’expedicions que s’imposaven al concessionari, no s’establien en les resolucions altres obligacions de servei rellevants a priori. D’aquesta manera, les empreses distribuïen les expedicions del transport en funció de les hores de més demanda, demanda que en el context de l’illa de Menorca provenia majoritàriament del turisme, estava, i està, fortament estacionalitzada, i es reduïa a una franja horària que és la que s’adapta al turisme de sol i platja.

La tendència a deixar, a Menorca, la gestió del servei públic en mans bàsicament de les empreses i a seguir criteris únicament econòmics, prescindint d’altres de tipus social, va canviar especialment a partir de l’any 2004, quan el CIM va fer una decidia aposta per millorar el sistema de transport a Menorca, fins aquell moment enfocades al turisme, adaptant els horaris de les línies als residents i incrementant línies i número d’expedicions, per fer més pràctic, atractiu i operatiu el transport.

En conseqüència, en relació amb la concessió IB06, que opera l’empresa TMSA, hi ha diverses línies que operen tot l’any sense cap mena d’ajut per part de l’administració: Maó-es Castell, Maó, Sant LLuís, Maó-Sant Climent (3).

Que altres línies que només operen a l’estiu tampoc reben ajuts :
Maó-es Canutells, Maó Cala en Porter, Maó-Cala Galdana, Maó-S’Algar, Maó-Alcalfar, Maó-Binibèquer, Ciutadella-Cala Galdana (7).

Que algunes línies només reben compensacions durant una part del seu calendari, que coincideix amb un increment d’expedicions que li ha sol·licitat el CIM, operant la resta sense cap tipus d’ajut:

Maó-Cala en Porter a l’hivern i Maó-Son Bou, Ferreries-Cala Galdana, Maó-Sant Tomàs i Ciutadella-Sant Tomàs (5), de juny a setembre. Amb aquest grup estava en principi la línia Maó-Punta Prima (1), però l’increment de viatgers experimentat aquests darrers anys suposa que per a l’any 2018 s’espera que ja es pugui mantenir en base a la recaptació per venda de bitllets.

Que la línia Maó-Ciutadella només és deficitària els mesos d’hivern, i que els beneficis que obté a l’estiu suporten en part els costos de la temporada baixa. Inclòs el bus exprés. (2)

Que de les línies Maó-Bintalfa, Maó-Es Migjorn Gran i Es Migjorn Gran-Ferreries (3), només es compensen les expedicions necessàries per garantir l’accés dels alumnes de l’ensenyament secundari no obligatori dels centres d’ensenyament de Maó, Alaior i Ferreries per alumnes d’altres poblacions.

En resum, l’empresa TMSA opera en la majoria de les seves línies sense rebre ajuts de l’administració.

Sense comentaris

Publica un comentari